ALGEMENE VOORWAARDEN DDPP DOCUMENT PARTNERS BV

Aanbiedingen, overeenkomst en dienstverlening

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverlening, waarbij DDPP Document Partners BV diensten en/of goederen van welke aard dan ook levert, ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn. Een exemplaar van deze voorwaarden dient vóór of bij het sluiten van een overeenkomst aan de opdrachtgever te worden overlegd. Bij opdracht en offertes worden deze voorwaarden bijgevoegd of zal expliciet naar de vindplaats van deze voorwaarden verwezen worden. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door DDPP Document Partners BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Tarieven en betaling

Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist, over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand (een gedeelte van een maand telt voor een hele maand) verschuldigd zijn. Opdrachtgever is in verzuim op het moment dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken en volledige betaling niet heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever alsdan nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering door DDPP Document Partners BV uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15 % van het totale bedrag met een minimum van € 250,-, en van eventuele gerechtelijke kosten. Indien de opdrachtgever ingevolge het voorgaande lid in verzuim is, worden alle bedragen die de opdrachtgever aan DDPP Document Partners BV verschuldigd is, terstond, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, in hun geheel opeisbaar. Ten aanzien van opdrachten die op zogeheten “no cure – no pay” basis geschieden geldt de betalingstermijn die in de nadere overeenkomst is opgenomen.

Vertrouwelijke informatie

Iedere partij zal alle redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Indien noodzakelijk wordt op verzoek van de opdrachtgever door DDPP Document Partners BV een geheimhoudingsverklaring getekend.

Intellectuele eigendomsrecht

DDPP Document Partners BV behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor van al haar op schrift gestelde en/of op enig digitaal medium weggeschreven adviezen, rapporten, modellen en dergelijke. Het ter beschikking stellen aan derden, het op enigerlei vermenigvuldiger, kopiëren, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar maken op enigerlei vorm of wijze, is zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van DDPP Document Partners BV niet toegestaan. Indien de opdrachtgever adviezen en/of geleverde diensten van DDPP Document Partners BV heeft gevraagd ten behoeve van zijn eigen wederpartijen is het bepaalde in voorgaande lid niet van toepassing, echter alleen wanneer de opdrachtgever dit doet in het kader van zijn beroep of bedrijf en behoudens een schriftelijke verbod van DDPP Document Partners BV.

Eigendom en gebruiksrecht

De eigendom van de door DDPP Document Partners BV geleverde produkten gaat eerst over op de opdrachtgever nadat volledige betaling van de geleverde produkten aan DDPP Document Partners BV heeft plaatsgevonden. De programmatuur, waaronder hierna tevens dient te worden begrepen daarmee samenhangende documentatie, blijft echter eigendom van DDPP Document Partners BV, tenzij anders is overeengekomen.
DDPP Document Partners BV behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in door haar geleverde produkten of onderdelen daarvan te vervangen, mits de werking van de betrokken produkten daardoor niet wezenlijk wordt aangetast.

Medewerking door opdrachtgever

Gezien de noodzaak dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niettijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van DDPP Document Partners BV staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens gebruikelijke tarieven van DDPP Document Partners BV in rekening worden gebracht.

Levering

Levertijden worden altijd bij benadering opgegeven en nimmer fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen. DDPP Document Partners BV is ten aanzien van leveringen slechts in verzuim nadat achtereenvolgens een bindende levertijd is overschreden, de opdrachtgever de leverancier daama een redelijke tijd tot een nakoming alsnog gegund heeft en ons bij het overschrijden van deze redelijke termijn bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld. Ten aanzien van het verstrekken van adviezen kan, uit de aard der zaak, geen levertijd overeengekomen worden.

Annulering

De opdrachtgever is bevoegd, indien daartoe redelijke gronden bestaan, de overeenkomst te annuleren. In dat geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds gepresteerde. Indien de overeenkomst geannuleerd wordt op gronden die geheel buiten de sfeer van DDPP Document Partners BV liggen, dan is de opdrachtgever tevens gehouden tot de betaling van een redelijke schadevergoeding ter compensering van de gederfde winst van DDPP Document Partners BV, dit behoudens de gevallen waarin toepassing van dit artikel onredelijk bezwarend zou zijn. Indien opdrachtgever failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf geheel of ten dele liquideert, de rechtsvorm van zijn onderneming wijzigt, zijn bedrijf of de aandelen van zijn onderneming verkoopt, beslag wordt gelegd onder de opdrachtgever en/of de opdrachtgever ernstig in gebreke blijft bij de geldelijke nakoming van de overeenkomst, is DDPP Document Partners BV gerechtigd de overeenkomst te annuleren waarbij de overeengekomen opdrachtsom zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst terstond in zijn geheel opeisbaar wordt en laat onverlet het recht van schadevergoeding van DDPP Document Partners BV.

Aansprakelijkheid

DDPP Document Partners BV garandeert de haar opgedragen activiteiten met grote zorgvuldigheid uit te voeren. DDPP Document Partners BV zal in geval van ernstige voortgangsproblemen, zodanig maatregelen treffen, dat een zo spoedig mogelijke oplossing kan worden bereikt. Opdrachtgever garandeert DDPP Document Partners BV bij de ontplooiing van de aan DDPP Document Partners BV opgedragen activiteiten alle medewerking te verlenen. Opdrachten voor het plegen van bemiddeling en begeleiding bij bepaalde activiteiten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, altijd inspanningsverbintenissen. Indien het gewenste resultaat uitblijft dan is de wederpartij te allen tijde gehouden zijn verplichtingen uit hoofde van deze en de bijzondere overeenkomst na te komen. De wederpartij wordt slechts van die verplichting ontheven indien er sprake is van opzet, grove schuld of grove onachtzaamheid van de zijde van DDPP Document Partners BV. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van opdrachtnemer ter zake van:

  1. Schade, die direct of indirect ontstaat door het zelf interpreteren en/of onoordeelkundig gebruiken van de door DDPP Document Partners BV verstrekte kennis, informatie, produkten en andere handelszaken welke door DDPP Document Partners BV geleverd zijn.
  2. Schade, die direct of indirect ontstaat, doordat de activiteiten van DDPP Document Partners BV niet en/of niet tijdig verricht kunnen worden, tengevolge van gebeurtenissen en omstandigheden, die DDPP Document Partners BV volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet toe te rekenen zijn.
  3. Schade, die opdrachtgever, zijn personeel, of derden, direct of indirect lijden bij het ontplooien van activiteiten door DDPP Document Partners BV, tenzij deze schade het gevolg is van opzettelijk schadelijk handelen, of grove schuld van DDPP Document Partners BV en door haar gevolmachtigde personen en tenzij opdrachtnemer terzake van deze schade verzekerd is.
  4. Schade, direct of indirect ontstaan, door een gebrekkige medewerking van de opdrachtgever.
  5. Voor het gebruik en de toepassing van door DDPP Document Partners BV verstrekte modellen (waarbij te denken valt aan elektronische formulieren, computerprogramma’s ed.) aanvaardt DDPP Document Partners BV geen enkele aansprakelijkheid.
  6. De aansprakelijkheid van DDPP Document Partners BV uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag excl. BTW van de opdracht waar de schade betrekking op heeft.
  7. Indien DDPP Document Partners BV databestanden -in welke vorm dan ook- van de opdrachtgever onder haar beheer heeft, en deze bestanden gaan om enige reden verloren, dan is de aansprakelijkheid van DDPP Document Partners BV beperkt tot het vergoeden van de elektronische media waarop de databestanden zijn opgeslagen.

In geval dat opdrachtgever papier voor eigen rekening bij DDPP Document Partners BV in opslag geeft met als doel dit op enig tijdstip te laten verwerken en deze materialen gaan door een calamiteit verloren dan is DDPP Document Partners BV niet verantwoordelijk voor schade welke door de calamiteit aan de (afdruk) materialen wordt toegebracht.

Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

Buitengewone omstandigheden, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering van vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstaking, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich mee brengen, kunnen DDPP Document Partners BV niet toegerekend worden, indien zij hierdoor zou tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. Opdrachtnemer wordt hierdoor ontheven van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van de opdracht, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welk aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. DDPP Document Partners BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd om de overeenkomst tot uitvoering van de opdracht te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Toepasselijk recht en geschillen

Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van DDPP Document Partners BV. DDPP Document Partners BV heeft het recht een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde rechter. Dit alles tenzij de opdrachtgever binnen 1 maand schriftelijk verzoekt de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter plaats te laten vinden. Op deze voorwaarde, de overeenkomsten die daaruit voortvloeien en alle rechtshandelingen van DDPP Document Partners BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.